почетна страна
О Бијељини
 
 
 
 
 
 
 
 


Извештај о раду Народне библиотеке ''Филип Вишњић'' за 2007. годину

 

Организација служби

Редни број

Назив службе
I Служба општих послова
II Служба за обраду библиотечке грађе и библиографска истраживања
III Информативно - позајмна служба
1) Позајмно одељење за одрасле читаоце
2) Позајмно одељење за читаоце до 14 година
3) Одељење читаоница
а) Општа читаоница
б) Студентска читаоница
в) Читаоница за периодику
г) Француска читаоница '' Виктор Иго''
IV Самостална одељења
а) Одељење завичајне збирке
б) Одељење матичних и развојних послова
в) Одељење издавачко – пропагандне делатности

Набавка и обрада библиотечке грађе

Библиотечка грађа се прикупља: обавезним примерком штампаних ствари, куповином, разменом, поклоном и завештањем. Законом регулисана обавеза достављања обавезног примерка функционише доста отежано због недостатка службеног возила.
У Народној библиотеци „Филип Вишњић“ у 2007. години књиге су набављене:
- средствима Министарства просвјете и културе
- обавезним примерком,
- властитим средствима,
- поклонима
Од 2000. године Библиотека примјењује електронску обраду набављених књига.
У 2007. години обрађено је:
1. обавезни примерак : 497 наслова, 517 књига
2. куповина: 875 наслова, 998 књига
3. поклони: 733 наслова, 826 књига

Укупан број обрађених наслова у 2007. години износи 2138.

Укупан број обрађених књига у 2007. години износи 2379.

Обрада периодике

С обзиром да је питање периодике веома важно у обављању библиотечке делатности, нарочито за истраживачки рад а да постоји објективни вакум у набавци часописа због друштвених и материјалних проблема, Библиотека је у 2007. години овом питању посветила дужну пажњу. Обезбеђена је опрема за формирање електронског каталога и постављен стручни радник (ВСС) са положеним стручним испитом за послове обраде периодике.
У 2007. години извршено је попуњавање недостајућих годишта часописа који у континуитету излазе (Летопис Матице Српске, Крајина, Значења, Нова зора, и др.). Попуна је извршена углавном у сарадњи са другим библиотекама које су достављале вишак својих примерака или у договору са издавачима часописа и претплатом.

Обрађено је и унесено у електронски каталог 366 часописа и 103 новина.
Библиотека је претплаћена на 4 наслова часописа и на дневну и недељну штампу и то 10 наслова новина, а примерака 13. Од тога дневних 6, недељних 3, повремених 1.


Одељење матичних и развојних послова


Библиотека обавља функцију матичности према Закону о библиотечкој дјелатности (Сл. гл. 52/01) која се односи на:

- вођење регистра библиотека на свом подручју,
- вођење каталога библиотечке грађе (народних, факултетских, школских, специјалних библиотека),
- пружање стручне помоћи библиотекама,
- старање о усавршавању кадрова за обављање библиотечке делатности,
- праћење и проучавање стања, потреба и услова рада у библиотекама,
- предлагање мера за унапређивање библиотечке делатности и њихово спровођење.

Обављена је регистрација библиотека матичног подручја и успостављен каталог за све регистроване библиотеке.
Према програму рада службе реализована је помоћ стручним радницима школских библиотека у припремању стручног испита. Два школска библиотекара су положила стручни испит уз помоћ стручних радника и стручне литературе Библиотеке, а више радника, такође школских библиотека, било је на непосредној обуци у матичној библиотеци.
За све библиотекаре матичног подручја организовани су семинари и предавања који су поред успешно презентованих тема из струке, књижничарима и библиотекарима обезбедили неопходан штампани материјал (изводе из закона о јединственој обради, начину чувања и заштите књижне грађе и другим обавезама из струке).
Служба је пружала и информације о семинарима у организацији Друштва библиотекара Републике Српске и НУБ-а Републике Српске као и стручним семинарима у Лазаревцу и Љигу.
Приликом прегледа свих библиотека на терену стручни радник за матичне послове сачинио је детаљну анализу о раду свих библиотека која указује да библиотеке (нарочито школске) још увек нису уређене по стандардима али је видљив напор у школама ка успостављању библиотека у складу са законом и библиотечким стандардима.
Служба планира да у 2008. години ради на стручном усавршавању кадрова ради унапређења библиотечког рада.Планира организовање најмање два стручна семинара локалног нивоа и учествовање на семинарима за библиотекаре Републике Српске и окружења.
Матична Служба ће радити на регистрацији специјалних библиотека, библиотека новооснованих факултета, и других нерегистрованих библиотека.

ПРЕГЛЕД СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА ЗА 2007.год.
У МРЕЖИ НАРОДНИХ, ФАКУЛТЕТСКИХ И ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ФИЛИП ВИШЊИЋ'' БИЈЕЉИНА

 


Стручно усавршавање

Програмом стручног усавршавања обухваћени су сви стручни радници матичне библиотеке семинарима у организацији НУБ Бања Лука и Друштва библиотекара Републике Српске, Библиотекарског друштва Србије, Филолошког факултета у Београду. Број учесника су диктирале материјалне могућности. Присуство је омогућено на следећим семинарима:
- Информасциона писменост и доживотно учење, Београд
- Колекције у библиотекама, Крушевац
- Библиотеке будућности, Теслић
- Виртуелна библиотека, Љиг
Укупно учешће 11 библиотекара.
Стручни скупови у организацији Народне библиотеке „Филип Вишњић“ са следећим темама:
- Фондови школских библиотека
- Ревизија библиотечке грађе
- Инструктивни рад са кандидатима за стручни испит
- Презентација рада радионица за децу
Учествовали су библиотекари свих школских и народних библиотека.
Обука школских библиотекара у матичној библиотеци
Укупан број – 4.
Стручна помоћ у припреми полагања стручног испита.
Укупно – 1.

Одељење завичајног фонда

Завичајни фонд је веома значајан ако не и најзначајнији фонд библиотеке јер представља извор свих информација битиних за град Бијељину и регију Семберије. Фонд завичајне збирке у Библиотеци је оформљен релативно касно па је сиромашан у односу на оно што овај крај поседује и пружа својом прошлошћу и стваралаштвом. Данас ова збирка садржи велики број експоната -од књига завичајних писаца, студијских радова, плаката, каталога, позивница, фотографија, разгледница, календара, исјечених новинских натписа до завидне збирке старе и ријетке књиге и поклоњених књига људи из завичаја. Фонд прикупља и чува акте административне управе града. Посједује и остали књижни и некњижни материјал који није обрађен, уређен и класификован.
У 2007. години у Завичајном фонду су започети радови на изради базе података, пословима чувања, обраде и заштите старе и ријетке књиге, пословима публиковања и представљања завичајне грађе. Ова година је означена као година посвећена завичајним ствараоцима. Представљени су лик и дјело Миливоја Млађеновића, обиљежена годишњица смрти Панте Секулића, представљено стваралаштво проф. др Остоје Крстића, организовани Пјеснички сусрет младих талената Књижевне радионице Библиотеке, Изложбом обиљежено 240 година од рођења Филипа Вишњића, 220 година од рођења Вука Караџића и 130 година од рођења Петра Кочића. Такође је прослављена и обиљежена 75-годишњица оснивања и рада Библиотеке "Филип Вишњић".
У 2008. години Одјељење завичајне збирке планира и израду посебних збирки најтиражнијих дародаваца из завичаја, прије свих Марије Ђорђевић, Родољуба Чолаковића и др. У плану су и објављивање рукописа завичајних писаца и израда библиографије завичајне збирке. Завичајно одјељење планира да прошири издавачку дјелатност Библиотеке у складу са финансијским могућностима. Потребна је додатна техничка опрема и већа финансијска подршка Министарства, а посебно локалне заједнице.
Законска обавеза достављања обавезног примерка за завичајни фонд, свих издања завичајног подручја још увек се не поштује у потпуности (Службени гласник РС 52/01, чл. 46)


Електронски каталог старе и ретке књиге започет је априла 2007. године. Овај каталог придржава се правила за стару књигу од прве рукописне и штампане па све до 1876. године када је усвојен Вуков правопис а ретку збирку чине књиге са посветама, белешкама, потписима личности од изузетног значаја за историју, науку и културу, књиге с печатима, књиге специјалне и умјетничке опреме, књиге малог тиража, илегална и ратна периодична издања. Каталошко библиографска обрада старе и ретке књиге врши се према Међународном стандарду за опис старих књига – ISBD(A)


Број записа у електронском каталогу старих и ретких књига је 450. Пошто је стара и ретка књига део завичајне збирке, поред мноштва занимљивих података, занимљив је и податак о завичајним дародавцима.
Књижаре: Erste Bjelinaer Buchdruckerei i Buchbinderei, Прва Бјелинска књиготискара и Књиговезница,S. Gerba, Bjelina, Bosn.,Књижара Петар Пркић, Бијелина, Књижара Софронић и Синови, Бијелина.


Појединци: Радивој Софронић, Марија Ђорђевић, Алис Перендија (рођена Бауер, сестра Марије Ђорђевић), Јоаким Перендија, Војислав Ђедо Кецмановић, Мориљ Алкалај, Ацо Богдановић, Родољуб Чолаковић.


Књиге су у то вријеме куповали највише у Београду, Загребу и Новом Саду те су најзаступљенији издавачи: Књижара српске краљевскe академијe, Српска књижевна задруга, Матица хрватска,Матица српска, Прва српска књижара Јакова Х. Тривковића у Сарајеву.


Штампари: Државна штампарија срп. краљ. академије, Дионичка тискара, Штампарија браће М. Поповић у Новом Саду, Прва српска штампарије Ристе Ј. Савића у Сарајеву.
Анаонимни појединци, библиофили: Породица Гаврић, Софроније Поповић (свештеник) Остоја Пантић (богослов),Перо Чаваковић – српски учитељ.


Сарадња са образовним , културним и другим институцијама
у Републици Српској и окружењу

Библиотека је учествовала у организовању такмичења за ученике основних и средњих школа у рецитовању, беседништву и на литерарним конкурсима (Вишњићеви дани, Слава града, Сајам књига).
Организовала је изложбе које су колективно посетили ученици градских и сеоских основних школа (Изложба новонабављених књига у 2007. години, Изложба старе и ретке књиге завичајне збирке на Сајму књига у Бијељини, Изложба поводом 240 година од рођења Филипа Вишњића, 220 година од рођења Вука С. Караџића и 130 година од рођења Петра Кочића)
У 2007. години наставила је сарадњу са Песничком колонијом „Обедска бара“ где је Библиотека учествовала са једним представником (Дејана Чулум, ученица седмог разреда ОШ „Кнез Иво од Семберије“, члан Књижевне радионице Библиотеке).
Сарадња са културним установама и удружењима у граду и окружењу је континуирана (Слобомир П Универзитет, Институт за савремену историју, Београд, Народна библиотека Крушевац, Народна библиотека „Димитрије Туцовић“ Лазаревац, КУД „Караџић“ Лозница, Шабачко позориште, Матица исељеника Србије, Матична библиотека Источно Сарајево, Библиотека и музејска збирка Зворник, Братство и сестринство Богородице Тројеручице Бијељина, Светосавска омладинска заједница Бијељина). Плодна сарадња са осталим библиотекама Републике Српске и нарочито Народном и универзитетском библиотеком Републике Српске доприноси унапређењу библиотечке струке и развоју културе.


Програмске активности (књижевне вечери, промоције, предавања, трибине, изложбе, забавни програми)

Акценат програмске политике у 2007. години био је на осветљавању завичајног стваралаштва. Представљани су портрети следећих завичајних стваралаца:
- Поводом годишњице смрти Панте Секулиућа – Стваралачки портрет
- Миливоје Млађеновић, позоришни и књижевни стваралац – Стваралачки портрет
- проф. др Остоја Крстић – аутор „Старосемберског рјечника“, уџбеника и стручних књига из области криминологије

- Обележавање значајних годишњица: 240 година од рођења Филипа Вишњића, 220 година од рођења Вука С. Караџића, 130 година од рођења Петра Кочића, 75 година Народне библиотеке „Филип Вишњић“
- Поводом 75-годишњице Народне библиотеке „Филип Вишњић“, Поште Српске су 26. новембра 2007. године у Библиотеци промовисале издање поштанске марке „75 година Народне библиотеке 'Филип Вишњић'“
- Представљање монографије „60 година Ветеринарске станице у Бијељини“ аутора мр Љиљане Лукић

Из осталих програмских садржаја издвајамо неколико најзначајнијих:
- Дуо-драма „Трун у оку“ о животу Силвије Плат у извођењу позоришних уметника Раде Ђуричин и Вјере Мујовић из Београда
- Представљање књижевног стваралаштва Зорице Арсић Мандарић из Београда
- Четврти Бијељински сусрет афористичара
- Сусрети књижевних клубова
- Богата културна и промотивна делатности у данима одржавања Сајма књига „Књига 2007“
- Мултимедијално представљање књиге о историји хришћанства Драгише Јуришића,
- У јулу и августу – Ревија култног филма
- Представљена је дигитална збирка „Завичајне разгледнице“ Народне библиотеке Крушевац
- Представљена је књига Милорада Екмечића „Дуго кретање између клања и орања“ (историја Срба у новом веку 1492 - 1992)
- Представљена издања Академије наука и уметности Републике Српске уз учешће академика Рајка Кузмановића, академика Љубомира Зуковића, академика Радована Вучковића, академика Здравка Антонића
- Одржано предавање на тему „Стећци у умјетности у Босни и Херцеговини“
- Вече посвећено 30- годишњици смрти Милоша Црњанског,
- Вече посвећено 175- годишњици смрти Ђуре Јакшића,

Планирани програми су премашени.


Признања и захвалнице додељене Библиотеци и појединцима

- Педагошки покрет Србије доделио је Библиотеци Повељу „Филип Вишњић“ на Петом Вуковом педагошком сабору у Лозници за допринос развоју културе и образовања и афримацији Вишњићевих заслуга у историји српског народа
- Друштво библиотекара Републике Српске доделило је Душанки Новаковић, директору Народне библиотеке „Филип Вишњић“ Бијељина, Повељу „Ђорђе Пејановић“ за стваралачки рад и допринос у развоју библиотекарске струке - најбољи библиотекар у 2006. години
- Захвалницу за учешће на 11. дечјем песничком маратону у Суботици и сарадњи на реализацији манифестације Душанки Новаковић, директору Библиотеке доделио је Клуб песника „Орфеј“ из Суботице, и награде учесницима (Теодора Петровић, Милена Јевтић, Вања Загорац, Бранислава Петковић, Елена Ђокић)
- Општина Петровчић доделила је Захвалницу директору Библиотеке за учешће представника младих песника из Бијељине на Фестивалу поезије (Вања Загорац)
- Краљевски књижевни клуб Карађорђевић из Београда доделио је Захвалницу директору Библиотеке и награде деци учесницима (Милена Јевтић, Вања Загорац, Дејана Андрић)
- Бронзану значку „Филип Вишњић“ општине Бијељина, за предани радни век посвећен образовању и култури добила је радница Библиотеке, виши књижничар Нада Микић


Захвалнице, награде и признања које је доделила Библиотека

- Награда за највернијег читаоца Одељења за одрасле читаоце, Милени Радовановић из Бијељине
- Награда за највернијег читаоца Одељења за млађе читаоце, Стефану Милановићу из Бијељине
- Захвалница Институту за савремену историју, Београд
- Захвалница Народној библиотеци Крушевац
- Захвалница Подружници библиотека Срема
- Захвалница НТВ Арени
- Захвалница Недељку Терзићу, уметничком руководиоцу Књижевне радионице Библиотеке
- Захвалнице дародавцима (двије), Александри Илић из Бијељине и Гордани Блажановић из Брчког
- Признање раднику – библиотекару за посебно залагање у раду, Анђи Савић за постигнуте резултате на унапређењу струке.

Захвалнице дародавцима се додељују 26.новембра те ће дародавцима који су касније даровали књиге, захвалнице бити уручене 26. новембра 2008. године.

Дародавци и пријатељи који су помагали у 2007. години

Институције:

- Институт за савремену историју Србије, Београд 100 књига
- Библиотека „Димитрије Туцовић“ Лазаревац 95 књига
- Народна библиотека Крушевац 75 књига
- Савез Срба у Румунији 33 књиге
- ИК „Српска књига“, Рума 31 књига
- Академија наука и умјетности РС 25 књига
- Подружница библиотека Срема 21 књига


Појединци:

- породица Јеремић, Бијељина 357 књига
- Атифа Здравковић, Бијељина 210 књига
- породица Панте Секулића, Бијељина 126 књига
- Александра Илић, Бијељина 101 књига
- Гордана Блажановић, Брчко 39 књига
- Анкица Пашић, Бијељина 38 књига
- Милић Роса, Бијељина 34 књиге
- Неђо Чордашевић, бијељина 32 књиге
- Нада Микић, Бијељина 30 књига
- Недељко Терзић, Сремска Митровица 30 књига


Своје књиге ради комплетирања завичајног фонда поклонили су:

- проф. Остоја Крстић, рођен у Бијељини, живи у Београду
- Миливоје Млађеновић, рођен у Бијељини, живи у Новом Саду
- Панто Секулић (породица постхумно), из Бијељине

Фирме

-Кафе посластичарница „Моцарт“ Бијељина
-„Спектар дринк“ Бијељина
-Цвећара "Љубица" Бијељина
-"Житопромет" Бијељина
-„Семберијатранспорт“ Бијељина
-Бања Дворови
-Ветеринарска станица, Бијељина

Програми и пројекти (радионице, колонија)

Књижевна радионица за ученике основних школа од 4. до 9. разреда радила је од марта 2006. године и постигла значајне резултате. Од 15 полазника радионице који су учествовали на многим конкурсима и фестивалима дечијег стваралаштва међународног карактера, 6 младих литерата издвојило се као талентовани млади ствараоци са освојеним међународним наградама и објављеним песмама у дечијим часописима и новинама.
- На седмом Међународном фестивалу дечјег стваралаштва „Деца у Лужници 07“ у Љуберађи код Бабушнице, специјалне награде: Вања Загорац, Теодора Петровић,
- На Дечјем песничком маратону у Суботици награда Теодора Петровић, дипломе: Милена Јевтић, Дејана Чулум, Вања Загорац, Олга Тмушић, Ивана Миљановић
- На Осамнаестом фестивалу хумора за децу у Лазаревцу групна награда: Милена Јевтић, Вања Загорац, Бранислава Петковић, Елена Ђокић
- На 21. данима дечје поезије и прозе „Драгинац 2006“ награда: Милена Јевтић
- На Фестивалу „Стихови под звезданим небом“ у Петровчићу код Земуна награда: Вања Загорац
- На конкурсу Краљевског књижевног клуба „Карађорђевић“ награде: Милена Јевтић, Вања Загорац, Дејана Андрић
- Песме су објављиване у публикацијама и зборницима са сусрета и фестивала у дечјем листу „Невен“ (Нови Сад), „Вечерње новости“ (Београд), „Дневник“ (Нови Сад), „Семберске новине“ (Бијељина, у школским листовима, на радију и телевизији.)
Као награду учесницима Књижевне радионице Народна библиотека „Филип Вишњић“ је уз помоћ одобреног пројекта „Међународна сарадња“ организовала дечију песничку колонију од 26. до 29. децембра 2007. године. Учесници колоније, њих 14 из Босне и Херцеговине, Србије и Хрватске, у Бањи Дворови, Хотел „Свети Стефан“, поред радионичког рада имали су и богат културнообразовни и забавни програм.
Основна порука (циљ) оваквог програма - Сусрет, размена, проширивање песничких видика, подршка младим талентима и дружење.
Очекивани резултати за овакав вид активности - Штампање заједничке збирке поезије, установљење сталног годишњег међународног песничког сусрета, установеље награда за најбоља остварења.
Збирка поезије која ће се штампати, према одлуци учесника колоније зваће се „Ткачи снежних снова“.
Пројекат је изазвао велику пажњу медијске и културне јавности Бијељине и Републике Српске.
Језичка радионица Учење француског језика кроз игру за узраст од 8 до 12 година одржала је два курса: апсолутни почетни и основни. Радионица је привукла пажњу и интересовање малишана, те у свом активном раду показала и друге способности учесника; рецитаторске, ликовне и глумачке. За даљи рад ове радионице била је потребна материјална подршка и запошљавање стручног радника на неодређено време што није било могуће, те је након одласка радника који је био примљен на рад на одређено време (замена за радника на породиљском одсуству), рад радионице до даљњег умирен.
Мала причаоница за предшколце За малишане дечијих вртића организован је сваког четвртка сусрет у Библиотеци на коме је обрађивана једна популарна бајка са коментарима деце праћена илустрацијама, бојанкама и музиком. И ова радионица се показала веома привлачном и успешном.
Радионица за децу оштећеног слуха почела је са радом у октобру 2007. године. у сарадњи са Удружењем глувих и наглувих Бијељина. Радионицу похађа седам чланова. Руководилац радионице је библиотекар Јорданка Марјановић, којој је Библиотека омогућила, такође у сарадњи са Удружењем, похађање Школе гествовног говора и полагање испита. Школа носи назив „Победимо тишину!“, а у овај програм су укључена и деца која чују ради укључивања деце са оштећењем у нормално окружење.

 

Остали садржаји за децу

Библиотека у свом редовном програму за првачиће организује сусрете у септембру – почетак школске године, и јуну – крај школске године. У првој седмици септембра Библиотека је за првачиће организовала позоришну представу, а у јуну представу „Првачићи за првачиће“ коју су 2007. године извели ученици ОШ „Кнез Иво од Семберије“ Бијељина. Уз настојање да се рад са децом унапређује не само у Библиотеци него и у школама и вртићима Библиотека је организовала представљање значајније стручне и друге литературе за децу те сусрете са дечијим песницима.

 

Структура чланства

Број читалаца у 2007. години повећао се за 700 у односу на 2006. годину, а прилив нових књига у Библиотеку опао је за 30%.

Сарадња са медијима

Народна библиотека је успоставила квалитетну сарадњу са медијима: НТВ „Арена“, РТРС - студио Бијељина , РТВБН (два пута месечно библиотекар Библиотеке препоручује читалачкој јавности књиге за читање), ТВ ИН, Радио Слобомир, Радио –Бобар, Пан - радио Бијељина, Семберске новине и Глас Српске чиме је омогућена јавност рада Библиотеке на простору Републике Српске и шире.
Народна библиотека је поводом 75-годишњице Библиотеке уручила признање НТВ „Арена“ за остварену сарадњу на раззвијању професионалних односа и афирмацији културе .

Електронски приступ информацијама Библиотека је заинтересованима омогућила на својој web страници путем електреонске поште линком питај библиотекара.

Реконструкција и инвестиционо одржавање

У току 2007. године из средстава општинског буџета планираних за инвестиције обављени су радови на кровној конструкцији. Извршена је комплетна санација оштећења. Извршено је сервисирање и замена дотрајалих делова на постројењима централног грејања.

Бијељина, децембар 2007. године


Управа Библиотеке

 

О Библиотеци | Услуге | Дешавања | Препоручујемо|Издања| Каталози | Контакт | О Бијељини