почетна страна
О Бијељини
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАТУТ БИБЛИОТЕКЕ

На основу члана 56. и 67. Закона о библиотечкој делатности ("Службени гласник Републике Српске", број: 52/01) Управни одбор Народне библиотеке "Филип Вишњић" Бијељина, именован решењем Министарства науке и културе Републике Српске број: 06-6-61-370/2001 од 08. 06. 2001. године, на VII седници одржаној дана 07.03 2002. године
д о н о с и:

СТАТУТ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
"ФИЛИП ВИШЊИЋ"
БИЈЕЉИНА

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Статутом уређује се начин пословања и рада Народне библиотеке "Филип Вишњић" Бијељина (у даљем тексту: Библиотека).

Члан 2.
Библиотека је самостална установа која обавља библиотечку делатност и обавља матичне послове у смислу Закона о библиотечкој делатности за подручје које утврди надлежни министар.
Делатност Библиотеке је од општег интереса Републике.

Члан 3.
Библиотека је намењена општем образовању, информисању и задовољавању културних потреба становништва.

Члан 4.
Библиотека се повезује у јединствен библиотечко - информациони систем, у складу са одредбама Закона о библиотечкој делатности.

Члан 5.
Библиотека има својство правног лица и за своје обавезе према трећима одговара имовином са којом располаже; потпуна одговорност.
Библиотека се уписује код надлежног регистарског суда и у Централни регистар библиотека који води Народна и универзитетска библиотека Републике Српске.
Оснивач Библиотеке је Општина Бијељина.

Члан 6.
Библиотека има жиро рачун код пословне банке.

Члан 7.
Назив библиотеке је: Народна библиотека "Филип Вишњић" Бијељина. Седиште Библиотеке је у Бијељини.

 

Члан 8.
Библиотека има печат округлог облика пречника 30 милиметара у чијем је средишњем делу отворена књига. Текст печата исписује се ћириличним писмом у концентричним круговима и гласи: Народна библиотека "Филип Вишњић" Бијељина.
Библиотека има штамбиљ правоугаоног облика са текстом који гласи:
Народна библиотека "Филип Вишњић" Бијељина, Број:___________________
Датум:___________________

Члан 9.
Унутрашња организација рада и систематизација послова и радних задатака Библиотеке уредиће се актом директора Библиотеке, у складу са Законом и овим Статутом.

2. ДЕЛАТНОСТ БИБЛИОТЕКЕ

Члан 10.
Библиотека у свом раду и пословању поступа у складу са Законом о
библиотечкој делатности, Законом о јавним службама и другим прописима који уређују рад и пословање Библиотеке.

Члан 11.
Библиотека обавља библиотечку делатност, као народна и као матична библиотека.
Под библиотечком делатношћу подразумева се систематско прикупљање, стручно обрађивање, чување и давање на коришћење библиотечке грађе, као и прикупљање информација о тој грађи.

Члан 12.
У оквиру своје делатности Библиотека:
- прикупља библиотечку грађу: обавезним примерком, куповином, разменом, поклонима и завештањем,
- стручно обрађује, чува и обнавља библиотечку грађу врши заштиту библиотечке грађе,
- пружа помоћ при избору и коришћењу библиотечке грађе,
- води каталоге и другу документацију о библиотечкој грађи,
- доставља податке за регистар библиотека и учествује у формирању централног каталога библиотечке грађе код Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске,
- води материјалну евиденцију о библиотечкој грађи,
- води евиденцију и статистику о корисницима, коришћењу библиотечке грађе и утрошеним финансијским средствима за набавку библиотечке грађе,
- издаје каталоге, библиографије и друге библиотечке публикације и редовно јавно информише кориснике о томе,
- издаје фототипска издања библиотечке грађе,
- сарађује са другим информативним центрима у формирању базе података, организованом протоку информација и унапређивању информативно - документационих послова,
- учествује у међубиблиотечкој позајмици библиотечке грађе,
- обезбеђује услове за коришћење библиотечке грађе ширењем мреже огранака, одељења и покретних библиотека,
- самостално и у сарадњи са осталим библиотекама образује и чува завичајну збирку,
- самостално и у сарадњи са културним и образовним установама и предузећима организује изложбе, акције, промоције и друге културне манифестације, као и друге облике развијања интереса за библиотечку грађу и библиотечку делатност,
- обавља матичне послове за све библиотеке на свом матичном подручју,
- врши културно - образовне и сродне делатности,
- утврђује потребе за библиотечком грађом,
- ради на увођењу и развоју аутоматске обраде података о библиотечкој грађи,
- прикупља и израђује попис докторских и магистарских дисертација и других радова свих аутора на свом матичном подручју,
- даје допринос високошколској настави, васпитном, образовном, културном и научном уздизању студената и развоју научноистраживачког рада,
- води попис радова наставника и сарадника виших школа и факултета на свом матичном подручју,
- обавља функцију центра за научне и техничке информације - реферална делатност,
- организује узајамне размене искустава међу библиотекама са свог матичног подручја, са подручја Републике Српске и шире,
- обавља и друге делатности у циљу обезбеђења средстава за рад.

Члан 13.
У оквиру матичних послова Библиотека:
- води регистар библиотека на свом матичном подручју,
- води каталоге библиотечке грађе за своје матично подручје,
- пружа стручну помоћ библиотекама на свом матичном подручју,
- врши надзор над стручним радом библиотека на свом матичном подручју,
- стара се о усавршавању кадрова за обављање библиотечке делатности на
свом матичном подручју,
- прати и проучава стање, потребе и услове рада у библиотекама на свом матичном подручју,
- предлаже мере за унапређење библиотечке делатности и њихово спровођење.
Надзор над стручним радом библиотека на свом матичном подручју Библиотека остварује непосредно, увидом у рад библиотека на прикупљању, обради, чувању и коришћењу библиотечке грађе, а сам начин обављања надзора прописује надлежни министар.

Члан 14.
У оквиру културно - образовних и сродних делатности Библиотека:
- организује предавања из програма функционалног образовања руководећих,
стручних и других радника,
- организује јавне трибине, разговоре и предавања о најактуелнијим темама
из области науке, културе и уметности,
- организује предавања из других области у циљу образовања и просвећивања,
- организује рад на пружању помоћи при спремању стручних испита,
- организује разне презентације и књижевне вечери, представљање књига,
изложбе и сусрете са уметницима, јавне расправе о култури и слично,
- организује курсеве страних језика.

Члан 15.
У оквиру других делатности у циљу обезбеђења средстава за рад Библиотека:
- врши издавачку делатност (издаје књиге, брошуре, монографије, каталоге,
проспекте, стручне публикације и слично),
- врши новинско - издавачку делатност (прикупља податке, уређује и издаје
новине из области културе, књижевности и умјетности, уређује часописе,
билтене и друге публикације),
- врши графичку делатност (штампање књига, новина, часописа и образаца,
врши књиговезачке и друге сличне послове),
- врши трговину на мало књигама, канцеларијским материјалом и прибором,
- врши трговину на велико књигама, папиром, канцеларијским материјалом и
прибором,
- врши остале угоститељске услуге за своје потребе у интерном бифеу
(продаја безалкохолних пића, кафе, чаја и других освежавајућих напитака),
- врши остале непоменуте услуге (услуге умножавања, копирања и слично).
Побројане делатности у претходном ставу морају бити у функцији успешнијег обављања библиотечке дјелатности.

3. ОРГАНИ БИБЛИОТЕКЕ

Члан 16.
Органи Библиотеке су директор и Управи одбор.
Директор је орган руковођења, а Управни одбор орган управљања Библиотеком.

Члан 17.
Директор Библиотеке:
- заступа и представља Библиотеку,
- руководи радом Библиотеке, организационих делова и подручних јединица,
- организује и усклађује процес рада у Библиотеци,
- одговоран је за законитост рада и активности Библиотеке,
- утврђује нацрте општих аката и програма које доноси управни одбор
Библиотеке,
- доноси опште акте који се тичу унутрашње организације и систематизације
радних места,
- реализује одлуке Управног одбора Библиотеке,
- закључује уговоре у границама својих овлашћења или овлашћења које је
- добио од Управног одбора Библиотеке,
- закључује уговоре о раду,
- даје налоге за рад радницима Библиотеке,
- одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених,
- обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом, а који нису дати
у надлежност Управном одбору Библиотеке.

Члан 18.
За директора Библиотеке може бити именовано лице које има високу стручну спрему и најмање три године радног искуства у области културе.
Директора Библиотеке именује министар науке и културе на предлог Управног одбора Библиотеке.
Директор Библиотеке се именује на период од четири године.

Члан 19.
Директор Библиотеке може бити разрешен дужности и пре истека мандата на који је именован, и то:
- на лични захтев,
- ако својим радом теже повриједи законску регулативу која се односи на рад пословање Библиотеке,
- ако прекорачи своја овлашћења или несавесним односно неправилним радом нанесе већу штету Библиотеци,
- у другим случајевима предвиђеним законом.
Одлуку о разрешењу доноси министар науке и културе.

Члан 20.
Управни одбор Библиотеке:
- доноси Статут Библиотеке,
- одлучује о пословању Библиотеке,
- усваја извештај о пословању и годишњи обрачун,
- доноси програм рада Библиотеке,
- одлучује о кориштењу средстава, у складу са законом,
- расписује конкурс за именовање директора Библиотеке и утврђује предлог за именовање директора Библиотеке,
- закључује уговор о раду са директором Библиотеке,
- одлучује о ревизији и расходовању библиотечке грађе, у складу са упутством министра науке и културе,
- именује комисију за ревизију и расходовање библиотечке грађе,
- утврђује начин пропаганде и популаризације књиге,
- одлучује о чланству Библиотеке у међународним организацијама,
- доноси опште акте који регулишу издавачку делатност, штампарско – књиговезачку - књижарску делатност,
- доноси општи акт којим се уређују услови и начин коришћења библиотечке грађе, вршење посебних услуга и накнаде у случају оштећења, уништења или неблаговременог враћања библиотечке грађе,
- утврђује висину чланарине читалаца на годишњем нивоу и доноси одлуку о ослобађању од плаћања чланарине и почасном чланству и слично,
- доноси одлуку о начину остваривања јавности рада Библиотеке,
- доноси Пословник о свом раду,
- врши друге послове утврђене законом и овим Статутом.
- врши и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада
Управног одбора Библиотеке.
Нацрте свих општих аката које доноси Управни одбор Библиотеке утврђује директор Библиотеке, осим Статута Библиотеке и Пословника о раду управног одбора Библиотеке.

Члан 21.
Управни одбор Библиотеке има пет чланова које именује министар науке и културе из реда: оснивача, запослених у Библиотеци и представника читалаца, а по прибављеном мишљењу надлежног органа за послове културе Општине Бијељина.
Чланови управног одбора Библиотеке именују се на период од четири године, а на првој седници бирају председника из реда својих чланова.

Члан 22.
Члан управног одбора Библиотеке може бити разрешен дужности и пре истека мандата, и то:
- на лични захтев;
- због неузимања активног учешћа у раду управног одбора Библиотеке;
- ако прекорачи своја овлашћења или несавесним радом нанесе већу штету
Библиотеци и
- у другим случајевима предвиђеним законом.
Одлуку о разрешењу појединих или свих чланова Управног одбора библиотеке доноси министар науке и културе по прибављеном мишљењу надлежног органа за послове културе Општине Бијељина.

Члан 23.
Управни одбор и директор могу формирати комисије и друга помоћна тела за обављање одређених послова.

4. НАЧИН РАДА И ФИНАНСИРАЊА

Члан 24.
Библиотечка грађа која је до ступања на снагу овог Закона била у друштвеној својини, а коју је Библиотека користила, налази се у државној својини.

Члан 32.
У буџету Републике Српске обезбеђују се:
- средства за плате запослених и друга примања запослених по основу, радног
односа, утврђена општим и појединачним колективним уговорима,
- средства за куповину библиотечке грађе,
- средства за инвестиције у нове наменске објекте за обављање библиотечке
делатности и значајнију адаптацију постојећих,
- средства за финансирање програма од општег интереса, утврђених у члану
11. Закона о библиотечкој дјелатности.
У буџету Општине Бијељина обезбеђују се:
- средства за материјалне и режијске трошкове,
- средства за текуће и инвестиционо одржавање.

Члан 33.
Програм од општег интереса, у смислу члана 11. Закона о библиотечкој делатности, са предрачуном трошкова Библиотека доставља надлежном Министарству најкасније до краја септембра текуће године за наредну годину.
Министар одлучује да ли ће се цели програм или само неки његови делови финансирати средствима буџета Републике.
Надзор над реализацијом програма и наменским коришћењем средстава која се обезбеђују у буџету Републике Српске врши надлежно Министарство.

Члан 34.
Библиотека је дужна да једном годишње достави извештај о свом раду надлежном Министарству, а нарочито када се ради о остваривању програма који се финансирају из буџета Републике Српске.

Члан 35.
Библиотека може стицати средства и:
- од донација,
- од поклона и завештања,
- из накнаде коју плаћају читаоци и
- од обављања регистроване делатности.

Члан 36.
Директор Библиотеке је налогодавац за коришћење средстава у складу са плановима, програмима рада, одлукама Управног одбора и наменом прибављених средстава.

Члан 25.
Библиотечка грађа прикупља се обавезним примерком штампане ствари, куповином, разменом, поклоном и завештањем.

Члан 26.
Обрада библиотечке грађе врши се на јединствен начин, а заснива се на примени јединственог система класификовања и индексирања, те јединствене каталошко - библиографске обраде података према међународним стандардима и условима које пропише министар науке и културе.

Члан 27.
Библиотечка грађа чува се од свих узрочника који могу довести до њеног оштећења или уништења, а услове који морају бити испуњени у погледу заштите библиотечке грађе утврдиће министар науке и културе.

 

Члан 28.
Начин коришћења библиотечке грађе и вршења посебних услуга уредиће органи Библиотеке у складу са својим овлашћењима.

Члан 29.
Ревизију и расходовање библиотечке грађе, у складу са упутством министра науке и културе, Библиотека ће вршити најмање једном у десет година.

Члан 30.
Рад Библиотеке је јаван.
Начин остваривања јавности рада Библиотеке уредиће се актом Управног одбора Библиотеке.

Члан 31.
Средства за финансирање Библиотеке обезбеђују се у буџету Републике Српске и у буџету Општине Бијељина.

5. РАД РАДНИКА

Члан 37.
Стручне послове у Библиотеци, зависно од врсте и сложености, ,могу обављати лица са одговарајућом високом, вишом и средњом стручном спремом и положеним стручним испитом.
Врсте стручних послова и врсту и степен стручне спреме потребне за њихово обављање прописује надлежни министар.

Члан 38.
Полагање стручног испита, након обављеног практичног рада, организује и спроводи Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, а програм стручног испита и начин његовог полагања одређује надлежни министар.
Трошкове полагања стручног испита сноси Библиотека.

Члан 39.
Библиотека је дужна да обезбеди услове за рад синдиката.

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 40.
Статут Библиотеке може се мењати.
Иницијативу за измене и допуне Статута Библиотеке може да да: директор Библиотеке;
- Управни одбор Библиотеке;
- министар науке и културе у Влади Републике Српске и
- надлежни орган за послове културе Општине Бијељина.
Одлуку о променама Статута Библиотеке доноси Управни одбор Библиотеке на својој седници.
Измењени текст Статута Библиотеке доставља се на сагласност надлежном министарству у Влади Републике Српске.

Члан 41.
На све односе који нису регулисани овим Статутом непосредно се примењују одредбе Закона.

Члан 42.
Овај Статут ступа на снагу осам дана по његовом објављивању, а примењује се по добијању сагласности надлежног Министарства, у смислу члана 58. Закона о библиотечкој делатности.

Члан 43.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Народне библиотеке „Филип Вишњић,, Бијељина број 82/98 од 07.05.1998. године.

број: 52/02
дана: 07.03.2002. године.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

_____________________________________
(Драган Максимовић)

На Статут Народне библиотеке
"Филип Вишњић" Бијељина сагласност је дало
Министарство науке и културе
својим актом број: 06-6-61-152/02 од 13.03.2002. године

О Библиотеци | Услуге | Дешавања | Препоручујемо|Издања| Каталози | Контакт | О Бијељини